Asistentul personal

header mobilitate 814x141

Cine este asistentul personal?

Art.5 al legii cadru pentru persoanele cu dizabilităţi, respectiv Legea nr. 448/2006 republicată cu modificările şi completările ulterioare privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, defineşte asistentul personal al persoanei cu handicap grav – ca fiind persoana care supraveghează, acordă asistenţă şi îngrijire copilului sau adultului cu handicap grav, pe baza planului de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv a planului individual de servicii al persoanei adulte cu handicap. Acelaşi articol defineşte şi documentele care au un rol important în îndeplinirea sarcinilor de serviciu ale asistentului personal:

 • planul individual de servicii – este documentul care fixează obiective pe termen scurt, mediu şi lung, precizând modalităţile de intervenţie şi sprijin pentru adulţii cu handicap, prin care se realizează activităţile şi serviciile precizate în programul individual de reabilitare şi integrare socială;
 • programul individual de reabilitare şi integrare socială – este documentul elaborat de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, în care sunt precizate activităţile şi serviciile de care adultul cu handicap are nevoie în procesul de integrare socială;

Ce reprezintă asistentul personal?

Asistentul personal reprezintă un serviciu social la care are dreptul o persoană cu dizabilităţi cu grad grav de handicap conform art. 35. al Legii 448/2006 ’’ Persoana cu handicap grav are dreptul, în baza evaluării socio-psiho-medicale, la un asistent personal’’.

Ce este asistentul personal?   

Asistentul personal este o persoană angajată de Primăria în a căror rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţe persoana cu handicap grav. Art. 39. al legii 448/2006 aduce clarificări privind condiţiile de angajare şi formele de întocmire a contractului de muncă:

  (1) Contractul individual de muncă al asistentului personal se încheie cu primăria localităţii de domiciliu sau reşedinţă a persoanei cu handicap grav, după caz, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării cererii.

   (2) Contractul individual de muncă se întocmeşte în 3 exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, iar cel de-al treilea exemplar se transmite direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în termen de 5 zile de la încheierea acestuia.

   (3) Modalităţile şi condiţiile de încheiere, modificare şi încetare a contractului individual de muncă al asistentului personal se completează cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.

   (4) Contractul individual de muncă al asistentului personal încetează de drept în cazul decesului persoanei cu handicap grav.’’

Cine poate fi asistent personal?

Art. 36. al legii 448/2006 specifică care sunt condiţiile necesare pe care o persoană trebuie să le îndeplinească pentru a putea fi angajat ca asistent personal.

(1) Poate fi încadrată cu contract individual de muncă în funcţia de asistent personal persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are vârsta minimă de 18 ani împliniţi;
 2. nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni care ar face-o incompatibilă cu exercitarea ocupaţiei de asistent personal;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată de medicul de familie sau pe baza unui examen medical de specialitate;
 5. a absolvit cel puţin cursurile învăţământului general obligatoriu, cu excepţia rudelor şi afinilor până la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei cu handicap grav, precum şi cu excepţia soţului sau soţiei, după caz; în situaţii excepţionale, la propunerea asistentului social din cadrul aparatului propriu al consiliului local în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana care urmează să îndeplinească funcţia de asistent personal, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap poate aproba derogarea de la îndeplinirea condiţiilor de studii şi în cazul altor persoane.

   (2) Nu pot deţine calitatea de asistent personal persoanele care beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 7 ani.

Ce drepturi are asistentul personal?   

Art. 37. – (1) Pe perioada îngrijirii şi protecţiei persoanei cu handicap grav, pe baza contractului individual de muncă, asistentul personal are următoarele drepturi:

 1. salariu de bază stabilit potrivit dispoziţiilor legale privind salarizarea asistentului social cu studii medii din unităţile de asistenţă socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi, precum şi spor de vechime şi alte sporuri aferente acordate în condiţiile legii (r. în medie salariul net este de 630 lei)
 2. program de lucru care să nu depăşească în medie 8 ore pe zi şi 40 de ore pe săptămână.
 3. concediu anual de odihnă, potrivit dispoziţiilor legale aplicabile personalului încadrat în instituţii publice;
 4. transport urban gratuit, în condiţiile prevăzute la art. 23;
 5. transport interurban, în condiţiile prevăzute la art. 24.

   (2) Pe perioada absentei temporare a asistentului personal, angajatorul are obligaţia de a asigura persoanei cu handicap grav un înlocuitor al asistentului personal.

   (3) În situaţia în care angajatorul nu poate asigura un înlocuitor al asistentului personal, persoanei cu handicap grav i se acordă indemnizaţia prevăzută la art. 43 alin. (1) sau găzduirea într-un centru de tip respiro.

Art. 42 al legii 448/2006 aduce explicaţii suplimentare cu privire la ce drepturi mai are persoana cu handicap grav/reprezentanţii legali: (4) Părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului cu handicap grav, adulţii cu handicap grav ori reprezentanţii legali ai acestora, cu excepţia celor cu handicap vizual grav, pot opta între asistent personal şi primirea unei indemnizaţii lunare. Plata indemnizaţiei se face pe perioada valabilităţii certificatului de încadrare în grad de handicap, emis de comisiile de protecţie a copiilor sau de comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, după caz, conform art. 43. alin (3).

Ce obligaţii are asistentul personal?

Art. 38. al legii 448/2006 stipulează care sunt aceste obligaţii:

a) să participe, o dată la 2 ani, la instruirea organizată de angajator;

b) să semneze un angajament, ca act adiţional la contractul individual de muncă, prin care îşi asumă răspunderea de a realiza integral planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;

c) să presteze pentru persoana cu handicap grav toate activităţile şi serviciile prevăzute în contractul individual de muncă, în fişa postului şi în planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv în planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;

d) să trateze cu respect, bună-credinţă şi înţelegere persoana cu handicap grav şi să nu abuzeze fizic, psihic sau moral de starea acesteia;

e) să comunice direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în termen de 48 de ore de la luarea la cunoştinţă, orice modificare survenită în starea fizică, psihică sau socială a persoanei cu handicap grav şi alte situaţii de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege.

  Art. 44 precizează cui revine obligaţia asigurării plăţii salariului şi a indemnizaţiei lunare:’’ Autorităţile administraţiei publice locale prevăzute, respectiv Primăriile, au obligaţia:

 1. de a angaja şi salariza asistentul personal al persoanei cu handicap grav, în condiţiile prezentei legi;
 2. de a asigura şi garanta plata indemnizaţiei lunare, în cazul în care persoana cu handicap grav sau reprezentantul ei legal a optat pentru aceasta’’.

Documente necesare la întocmirea dosarului de angajare în funcţia de asistent personal:

 • cererea de angajare;
 • acte de stare civilă pentru insoţitor (părinte, reprezentant legal, persoana desemnată de DGASPC): certificat de naştere, buletin de identitate, certificat de căsătorie (xerocopii);
 • acte de stare civilă pentru persoana cu handicap: certificat de naştere, buletin de identitate, certificat de căsătorie (xerocopii);
 • actul de examinare medicală a însoţitorului emis de o instiţutie sanitară competentă, potrivit legii (analizele insoţitorului);
 • certificatul de incadrare în categoria de persoană cu handicap grav al persoanei care necesită asistent personal (gr.I);
 • actele de studii insoţitor (xerocopii);
 • curriculum vitae insoţitor (autobiografie);
 • carnetul de muncă, iar dacă însoţitorul nu a mai lucrat, va da o declaraţie pe proprie răspundere in care să se specifice această situaţie;
 • după caz, decizia de pensionare a însoţitorului (xerocopie);
 • cazierul judiciar
 • acordul scris al familiei sau al susţinătorilor legali, în cazul persoanelor cu handicap grav fără discernamânt;
 • anchetă socială de la Serviciul de Autoritate Tutelară Protecţia Minorilor şi a Familiei din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi;
 • dosar cu şină
 • acordul cu opţiunea pentru asistent personal de la DGASPC Iaşi

Izabela Crăciun – Șef Serviciu Social

Fundația Serviciilor Sociale Bethany

Proiectul „Mobilitate în comunitate” este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009 – 2014. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org  

footer

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: