Arhive lunare: februarie 2016

Analiza cadrului legislativ privind drepturile fundamentale ale persoanelor cu dizabilităţi

header mobilitate 814x141

 

Cadrul legislativ la nivel național

 • Constituţia României, la art. 50 prevede că „Persoanele cu handicap se bucură de protecţie specială. Statul asigură realizarea unei politici naţionale de egalitate a șanselor, de prevenire şi de tratament ale handicapului, în vederea participării efective a persoanelor cu handicap în viața comunităţii, respectând drepturile şi îndatoririle ce revin părinţilor şi tutorilor.”
 • Strategia Naţională privind Incluziunea Socială a Persoanelor cu Dizabilităţi 2014-2020 – de la ‘’reabilitarea’’ individului la reforma societăţii este un act normativ aflat în proces de legiferare.
 • Legea cadru – Legea nr. 448/2006 republicată cu modificările şi completările ulterioare, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – legea specială destinată persoanelor cu dizabilităţi şi care promovează ‘’modelul social’’ de abordare al protecţiei sociale pentru persoanele cu dizabilităţi.

 Domenii de interes

 1. Servicii sociale
 • Dreptul persoanei cu grad de handicap grav la asistent personal
 • Dreptul la o indemnizație lunară, indiferent de venituri (la cerere sau din oficiu)
 • Dreptul la un buget personal complementar lunar, indiferent de venituri (la cerere sau din oficiu)
 • Dreptul la alocație de stat în condițiile și în cuantumul prevăzut de lege, majorat cu 100% pentru copiii cu handicap, respectiv dreptul copiilor cu handicap de tip HIV/SIDA la o alocație lunară de hrană.
 1. Educaţie
 • Asigurarea accesului în unităţile şi instituţiile de învăţământ
 • Asigurarea educației permanente și formare profesională de-a lungul întregii vieți
 • Facilități financiare pentru elevii și studenții cu handicap (elevii cu handicap beneficiază gratuit de masă și cazare în internatele școlare, iar studenții cu handicap grav și accentuat beneficiază, la cerere, de reducere cu 50% a taxelor pentru cazare și masă la cantinele și căminele studențești)
 • Alte facilități pentru elevi și studenți cu dizabilități (servicii educaționale de sprijin, dotarea cu echipament tehnic adaptat tipului și gradului de handicap și utilizarea acestuia, adaptarea mobilierului din sălile de curs, manuale școlare și cursuri în format accesibil pentru elevii și studenții cu deficiente de vedere, utilizarea echipamentelor și softurilor asistive în susținerea examenelor de orice tip și nivel, locuri gratuite în tabere de odihnă, o dată pe an, pentru preșcolarii, elevii și studenții cu handicap, împreună cu asistenții personali și asistenții personali profesioniști.
 1. Sănătate şi recuperare
 • Dreptul persoanei cu dizabilităţi la dispozitive medicale gratuite în ambulatoriu
 • Dreptul persoanei cu dizabilități la asistență medicală gratuită, inclusiv de medicamente gratuite, atât pentru tratamentul ambulatoriu, cât și pe timpul spitalizării, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;
 • Dreptul la servicii gratuite de cazare și masă și pentru însoțitorul copilului cu handicap grav sau accentuat ori al adultului cu handicap grav sau accentuat în unitățile sanitare cu paturi, sanatorii și stațiuni balneare;
 • Dreptul persoanei cu dizabilități la un bilet gratuit de tratament balnear, în cursul unui an, pe baza programului individual de reabilitare și integrare socială.
 1. Orientare, formare profesională, ocupare şi angajare în muncă
 • Asigurarea pregătirii şi formării pentru ocupaţii necesare în domeniul handicapului
 • Corelarea pregătirii profesionale a persoanelor cu handicap cu cerinţele pieţei muncii.
 1. Accesibilitate şi transport
 • Facilitarea accesului neîngrădit al persoanelor cu handicap la transport şi călătorie, la clădirile de utilitate publică şi la clădirile de locuit construite din fonduri publice
 • Dreptul persoanei cu handicap grav și accentuat la gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață și cu metroul
 • Dreptul persoanei cu handicap grav la gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren inter-regio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru un număr limitat de călătorii dus-întors pe an.

Izabela Crăciun – Șef Serviciu Social

Fundația Serviciilor Sociale Bethany

Proiectul „Mobilitate în comunitate” este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009 – 2014. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org  

footer

Publicitate

Asistentul personal

header mobilitate 814x141

Cine este asistentul personal?

Art.5 al legii cadru pentru persoanele cu dizabilităţi, respectiv Legea nr. 448/2006 republicată cu modificările şi completările ulterioare privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, defineşte asistentul personal al persoanei cu handicap grav – ca fiind persoana care supraveghează, acordă asistenţă şi îngrijire copilului sau adultului cu handicap grav, pe baza planului de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv a planului individual de servicii al persoanei adulte cu handicap. Acelaşi articol defineşte şi documentele care au un rol important în îndeplinirea sarcinilor de serviciu ale asistentului personal:

 • planul individual de servicii – este documentul care fixează obiective pe termen scurt, mediu şi lung, precizând modalităţile de intervenţie şi sprijin pentru adulţii cu handicap, prin care se realizează activităţile şi serviciile precizate în programul individual de reabilitare şi integrare socială;
 • programul individual de reabilitare şi integrare socială – este documentul elaborat de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, în care sunt precizate activităţile şi serviciile de care adultul cu handicap are nevoie în procesul de integrare socială;

Ce reprezintă asistentul personal?

Asistentul personal reprezintă un serviciu social la care are dreptul o persoană cu dizabilităţi cu grad grav de handicap conform art. 35. al Legii 448/2006 ’’ Persoana cu handicap grav are dreptul, în baza evaluării socio-psiho-medicale, la un asistent personal’’.

Ce este asistentul personal?   

Asistentul personal este o persoană angajată de Primăria în a căror rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţe persoana cu handicap grav. Art. 39. al legii 448/2006 aduce clarificări privind condiţiile de angajare şi formele de întocmire a contractului de muncă:

  (1) Contractul individual de muncă al asistentului personal se încheie cu primăria localităţii de domiciliu sau reşedinţă a persoanei cu handicap grav, după caz, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării cererii.

   (2) Contractul individual de muncă se întocmeşte în 3 exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, iar cel de-al treilea exemplar se transmite direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în termen de 5 zile de la încheierea acestuia.

   (3) Modalităţile şi condiţiile de încheiere, modificare şi încetare a contractului individual de muncă al asistentului personal se completează cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.

   (4) Contractul individual de muncă al asistentului personal încetează de drept în cazul decesului persoanei cu handicap grav.’’

Cine poate fi asistent personal?

Art. 36. al legii 448/2006 specifică care sunt condiţiile necesare pe care o persoană trebuie să le îndeplinească pentru a putea fi angajat ca asistent personal.

(1) Poate fi încadrată cu contract individual de muncă în funcţia de asistent personal persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are vârsta minimă de 18 ani împliniţi;
 2. nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni care ar face-o incompatibilă cu exercitarea ocupaţiei de asistent personal;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată de medicul de familie sau pe baza unui examen medical de specialitate;
 5. a absolvit cel puţin cursurile învăţământului general obligatoriu, cu excepţia rudelor şi afinilor până la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei cu handicap grav, precum şi cu excepţia soţului sau soţiei, după caz; în situaţii excepţionale, la propunerea asistentului social din cadrul aparatului propriu al consiliului local în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana care urmează să îndeplinească funcţia de asistent personal, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap poate aproba derogarea de la îndeplinirea condiţiilor de studii şi în cazul altor persoane.

   (2) Nu pot deţine calitatea de asistent personal persoanele care beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 7 ani.

Ce drepturi are asistentul personal?   

Art. 37. – (1) Pe perioada îngrijirii şi protecţiei persoanei cu handicap grav, pe baza contractului individual de muncă, asistentul personal are următoarele drepturi:

 1. salariu de bază stabilit potrivit dispoziţiilor legale privind salarizarea asistentului social cu studii medii din unităţile de asistenţă socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi, precum şi spor de vechime şi alte sporuri aferente acordate în condiţiile legii (r. în medie salariul net este de 630 lei)
 2. program de lucru care să nu depăşească în medie 8 ore pe zi şi 40 de ore pe săptămână.
 3. concediu anual de odihnă, potrivit dispoziţiilor legale aplicabile personalului încadrat în instituţii publice;
 4. transport urban gratuit, în condiţiile prevăzute la art. 23;
 5. transport interurban, în condiţiile prevăzute la art. 24.

   (2) Pe perioada absentei temporare a asistentului personal, angajatorul are obligaţia de a asigura persoanei cu handicap grav un înlocuitor al asistentului personal.

   (3) În situaţia în care angajatorul nu poate asigura un înlocuitor al asistentului personal, persoanei cu handicap grav i se acordă indemnizaţia prevăzută la art. 43 alin. (1) sau găzduirea într-un centru de tip respiro.

Art. 42 al legii 448/2006 aduce explicaţii suplimentare cu privire la ce drepturi mai are persoana cu handicap grav/reprezentanţii legali: (4) Părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului cu handicap grav, adulţii cu handicap grav ori reprezentanţii legali ai acestora, cu excepţia celor cu handicap vizual grav, pot opta între asistent personal şi primirea unei indemnizaţii lunare. Plata indemnizaţiei se face pe perioada valabilităţii certificatului de încadrare în grad de handicap, emis de comisiile de protecţie a copiilor sau de comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, după caz, conform art. 43. alin (3).

Ce obligaţii are asistentul personal?

Art. 38. al legii 448/2006 stipulează care sunt aceste obligaţii:

a) să participe, o dată la 2 ani, la instruirea organizată de angajator;

b) să semneze un angajament, ca act adiţional la contractul individual de muncă, prin care îşi asumă răspunderea de a realiza integral planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;

c) să presteze pentru persoana cu handicap grav toate activităţile şi serviciile prevăzute în contractul individual de muncă, în fişa postului şi în planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv în planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;

d) să trateze cu respect, bună-credinţă şi înţelegere persoana cu handicap grav şi să nu abuzeze fizic, psihic sau moral de starea acesteia;

e) să comunice direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în termen de 48 de ore de la luarea la cunoştinţă, orice modificare survenită în starea fizică, psihică sau socială a persoanei cu handicap grav şi alte situaţii de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege.

  Art. 44 precizează cui revine obligaţia asigurării plăţii salariului şi a indemnizaţiei lunare:’’ Autorităţile administraţiei publice locale prevăzute, respectiv Primăriile, au obligaţia:

 1. de a angaja şi salariza asistentul personal al persoanei cu handicap grav, în condiţiile prezentei legi;
 2. de a asigura şi garanta plata indemnizaţiei lunare, în cazul în care persoana cu handicap grav sau reprezentantul ei legal a optat pentru aceasta’’.

Documente necesare la întocmirea dosarului de angajare în funcţia de asistent personal:

 • cererea de angajare;
 • acte de stare civilă pentru insoţitor (părinte, reprezentant legal, persoana desemnată de DGASPC): certificat de naştere, buletin de identitate, certificat de căsătorie (xerocopii);
 • acte de stare civilă pentru persoana cu handicap: certificat de naştere, buletin de identitate, certificat de căsătorie (xerocopii);
 • actul de examinare medicală a însoţitorului emis de o instiţutie sanitară competentă, potrivit legii (analizele insoţitorului);
 • certificatul de incadrare în categoria de persoană cu handicap grav al persoanei care necesită asistent personal (gr.I);
 • actele de studii insoţitor (xerocopii);
 • curriculum vitae insoţitor (autobiografie);
 • carnetul de muncă, iar dacă însoţitorul nu a mai lucrat, va da o declaraţie pe proprie răspundere in care să se specifice această situaţie;
 • după caz, decizia de pensionare a însoţitorului (xerocopie);
 • cazierul judiciar
 • acordul scris al familiei sau al susţinătorilor legali, în cazul persoanelor cu handicap grav fără discernamânt;
 • anchetă socială de la Serviciul de Autoritate Tutelară Protecţia Minorilor şi a Familiei din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi;
 • dosar cu şină
 • acordul cu opţiunea pentru asistent personal de la DGASPC Iaşi

Izabela Crăciun – Șef Serviciu Social

Fundația Serviciilor Sociale Bethany

Proiectul „Mobilitate în comunitate” este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009 – 2014. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org  

footer